Polityka prywatności

"EURODENS” - TOWARZYSTWO SZKOLENIA PODYPLOMOWEGO
W LUBLINIE


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU EDUKACYJNEGO


ZASADY OGÓLNE:


1. Regulamin określa zasady udziału w Programie Edukacyjnym dla Lekarzy Dentystów organizowanym przez Towarzystwo Szkolenia Podyplomowego EURODENS.

2. Korzystającym z programu może być osoba fizyczna, posiadająca prawo do wykonywania zawodu lekarza dentysty.

3. Programy edukacyjne – materiał edukacyjny + pytania sprawdzające uzyskaną wiedzę zostaną zamieszczone na stronie internetowej z ograniczonym dostępem www.eurodena.pl

UDZIAŁ W PROGRAMIE:


1. Udział w Programie Edukacyjnym polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania testowe z wybranego tematu. Do udzielenia odpowiedzi należy zapoznać się z zamieszczonymi pozycjami literatury.

2. Zestawy pytań testowych zawierają 5 odpowiedzi - w tym jedna odpowiedź jest prawidłowa, liczba pytań jest zmienna, jest podana oddzielnie dla każdego tematu

3. Wykaz literatury będzie załączony do każdego programu edukacyjnego, wykład w zakresie tematyki testów będzie dostarczany uczestnikom jako tekst drukowany.

4. Pytania testowe będą w zakresie materiałów dydaktycznych:

-wykaz literatury będzie załączony do każdego programu edukacyjnego,
-wysłuchaniem wykładów (uczestnik otrzymuje tekst drukowany).

5. Lekarz otrzymuje X pkt. edukacyjnych za czas poświęcony na zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi, wysłuchaniem wykładów lub materiałów dydaktycznych i wykładu i czas rozwiązania testu co najmniej udzieleniu 70% prawidłowych odpowiedzi..

6. System rejestracji uczestników

- na stronie www.eurodens.pl uczestnik wypełnia druk zgłoszenie do programu edukacyjnego
- w odpowiedzi na zgłoszenie otrzymuje kod dostępu ważny przez 10 dni umożliwiający dostęp do, pytań, materiałów dydaktycznych, Karty Odpowiedzi do wypełnienia.

7. W ciągu 4 tygodni od otrzymania wypełnionej Karty Odpowiedzi Towarzystwo Szkolenia Podyplomowego EURODENS zobowiązuje się do przesłania zaświadczenia o zdobytej ilości punktów na podany adres emailowy w druku zgłoszenia do programu edukacyjnego.

9. Czas trwania każdego programu edukacyjnego – rok lub dwa lata od otrzymania akredytacji.

"Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i polskim prawem)."


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – klienci (uczestnicy szkoleń)

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Eurodens z siedzibą w Lublinie przy ul. Ułanów 1.


Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@eurodens.pl, pod numerem telefonu (81) 5274774 lub pisemnie na adres siedziby administratora.


Pana / Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy na uczestnictwo w kursie (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji) – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, której jest Pan / Pani stroną. Ponadto dane będą przetwarzane w celu realizacji przez administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie ksiąg rachunkowych, itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze.


Ewentualnie Pana / Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem / Panią umową sprzedaży lub obrony przed roszczeniami – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.


Pana / Pani dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na uczestnictwo w kursie lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później).


Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. firma kurierska, firma prowadząca windykację należności itd.). Ponadto, jeżeli jest Pan / Pani lekarzem lub lekarzem dentystą, Pana / Pani dane mogą być przekazywane właściwej okręgowej izbie lekarskiej celem naliczenia punktów edukacyjnych. Pana / Pani dane mogą być również przekazywane organom administracji publicznej (np. urzędy skarbowe) i sądom powszechnym (w przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami).


Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


Przysługuje Panu / Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana /Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu /Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan /Prani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana /Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy na uczestnictwo w kursie lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu / Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana / Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan / Pani przesłać innemu administratorowi danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan / Pani, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.


W związku z przetwarzaniem Pan / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).


Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umowę na uczestnictwo w kursie jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonanie tej umowy.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – formularz kontaktowy (kontakt)


Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Eurodens z siedzibą w Lublinie przy ul. Ułanów 1.


Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@eurodens.pl, pod numerem telefonu (81) 5274774 lub pisemnie na adres siedziby administratora.


Pana / Pani dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie (pytania) kierowane za pomocą formularza kontaktowego – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Pana / Pani zgoda.


Pana / Pani dane będą przechowywane przez czas prowadzenia korespondencji w związku z zadanym pytaniem (pytaniami).


Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. dostawca usług IT).


Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


Przysługuje Panu / Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana /Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu /Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan /Prani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana /Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu / Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana / Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan / Pani przesłać innemu administratorowi danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan / Pani, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.


W związku z przetwarzaniem Pan / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).


Podanie danych osobowych w związku z pytaniem (pytaniami) kierowanymi za pośrednictwem formularza kontaktowego jest dobrowolne ale stanowi warunek uzyskania odpowiedzi na te pytanie (pytanie).


Powrót